[ Pejuang Pena ]

Wednesday, November 23, 2011

Ringkasan biodata Imam asy-Syafi'i rahimahullah.

1. Namanya
Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman bin Syafi’i bin 'Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah Sollallahu 'alaihi wasallam pada Abdi Manaf. Beliau bergelar Nasirul Hadith kerana kegigihannya dalam membela hadith dan komitmennya
untuk mengikuti sunnah Nabi Sollallahu 'alaihi wasallam.

2. Kelahiran
Imam al-Baihaqi menyebut, "Imam asy-Syafi’i dilahirkan di kota Ghazzah, kemudian dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Mekkah." Ibnu Hajar menambah, "Imam asy-Syafi’i dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di kota Asqalan ketika berusia dua tahun, ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang yang berketurunan Yaman, kerana ibunya dari suku Azdiyah. Pada usia 10 tahun, beliau dibawa ke Mekah kerana dikhawatiri nasabnya yang mulia akan lenyap"

3. Perjalanannya menuntut ilmu
Dalam usia 7 tahun Imam asy-Syafi’i selesai menghafal al-Quran dan usia 10 tahun beliau hafal al-Muwaththa’ karya Imam Malik, pada usia 15 tahun dengan izin gurunya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji untuk berfatwa. Beliau juga banyak menghafal syair-syair Hudzail. Setelah itu beliau pergi ke Madinah untuk belajar fiqh dari Imam Malik bin Anas hingga Imam Malik wafat tahun 179H, setelah itu beliau belajar dengan Sufyan bin ‘Uyainah. Dari hasil menggadaikan rumahnya berharga 16 dinar, Imam Syafi’i pergi ke Yaman. Kerana ketidakmampuannya, beliau bekerja di Yaman sambil belajar dari para ulama di sana, antaranya Ibnu Abi Yahya dan lainnya. Ketika itu, di saat pemerintahan Khalifah Harun
al-Rasyid terjadi fitnah ‘Alawiyyin yang mengakibatkan seluruh ‘Alawiyyin terusir dari Yaman termasuk Imam asy-Syafi’i. Beliau bersama rombongan ‘Alawiyyin dibawa ke Iraq dengan diikat dan sambil diseksa. Keluar sahaja dari penjara Iraq beliau belajar dari para ulama di sana seperti Imam Muhammad bin Al-Hasan. Ketika pemerintahan al-Makmun yang dikuasai oleh para ulama ahli kalam dan merebak banyak bid’ah, beliau pergi ke Mesir dan beliau membuka halaqah di masjid Amr bin al-‘As.

4. Guru dan muridnya
Imam Syafi’i mengambil ilmu dari para ulama dari berbagai tempat misalnya di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Yaman, Syam dan Mesir. Imam al-Baihaqi menyebut beberapa orang guru Imam asy-Syafi’i, antaranya sebagai berikut :

Di Mekah
· Imam Sufyan bin Uyainah.
· Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaikah.
· Ismail bin Abdullah al-Muqri.
· Muslim bin Khalid az-Zanji.

Di Madinah
· Imam Malik bin Anas.
· Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawirdi.
· Ibrahim bin Sa’ad bin Abdurrahman.
· Muhammad bin Ismail Abu Fudaik.

Di tempat-tempat yang lain
· Hisyam bin Yusuf al-Son’ani.
· Mutorrif bin Mazin al-Son’ani.
· Waqi’ bin Jarrah.
· Muhammad bin Hasan al-Syaibani.

Adapun murid-murid beliau yang terkenal adalah :
- Rabi’ bin Sulaiman bin Abdul Jabbar, tokoh hadith dan fiqh, menjadi syeikh muazzin di masjid Fustat.
- Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani Al-Misri.
- Abu Yaqub Yusuf bin Yahya al-Misri Al-Buwaiti.

Beliau juga bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal dan saling mengambil ilmu antara keduanya.

5. Karya-karyanya
Imam Syafi’i memiliki banyak karya, antaranya yang paling terkenal adalah :
1. Kitab al-Umm, kitab fiqh yang terdiri dari empat jilid, berisi 128 masalah dan terbahagi dalam lebih 40 bab.
2. Kitab ar-Risalah al-Jadidah, kitab ini dianggap sebagai induk kitab usul fiqh yang terdiri dari satu jilid besar yang sudah ditahqiq oleh Ahmad Syakir.
3. Selain yang dua ini ada beberapa kitab yang dinisbahkan kepada beliau, antaranya kitab al-Musnad, as-Sunan, ar-Rad ‘ala al-Barahimiyyah dan Mihnatu Imam asy-Syafi’i.

6. Wafatnya
Setelah mengalami penyakit wasir yang menyebabkan keluar darah terus menerus, Imam asy-Syafi’i wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204H dan dimakamkan di Mesir.

Wallahu A’lam.

No comments:

Post a Comment